dai-su-thuong-hieu-Que-Ngoc-Hai

Các thiết bị điều khiển cửa cuốn

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.155.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.633.5002.326.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
445.500
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.100.000
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.100.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.699.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.251.000

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH VCONNEX

-15%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
390.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
880.0001.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.0001.320.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.0001.210.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.480.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.540.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.232.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
990.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
880.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
385.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.410.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
770.000

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH HUNONIC

-4%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
95.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
261.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
297.000351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
351.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
445.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
576.000625.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
625.500
-8%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
170.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
269.000

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH LUMI

-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.326.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.534.5001.683.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.138.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.386.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.485.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.485.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.425.600
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.683.0002.326.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.326.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.633.5002.326.500
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.534.5002.277.000
-10%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.178.0002.326.500

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH AQARA

-41%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
589.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
390.000
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
650.000
-43%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.190.0001.490.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
1.250.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
150.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
2.020.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.200.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
6.830.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.770.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
9.490.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
549.000

KHÓA CỬA THÔNG MINH OSUNO

-5%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
6.990.000
-1%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
12.800.000
-3%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.850.000
-5%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.600.000
-2%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.190.000
-2%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.950.000
-4%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.450.0004.150.000
-3%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.800.000
-2%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.150.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
-2%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
10.700.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội

KHÓA CỬA THÔNG MINH KITOS

-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.500.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
13.800.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
6.500.000
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
10.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
8.500.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.800.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
14.800.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
4.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
21.900.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
5.900.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
3.800.000

KHÓA CỬA THÔNG MINH PHILIPS

-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.800.000
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
19.000.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
17.200.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
16.200.000
-22%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
12.000.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
12.500.000
-21%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
10.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
6.900.000

KHÓA CỬA THÔNG MINH KAADAS

-24%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.200.000
-24%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
9.500.000

KÉT SẮT THÔNG MINH

-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
24.800.00057.800.000
-17%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.800.00029.700.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
150.000.000173.500.000
-20%
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
16.000.000

ĐỘNG CƠ CỔNG TỰ ĐỘNG

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
38.900.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
56.200.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
49.900.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
62.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
32.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
38.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
36.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
48.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
58.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
33.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
26.500.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
32.500.000

CHUÔNG HÌNH

Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
12.015.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
7.650.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
21.250.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
18.250.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
4.900.000
Giảm giá tưng bừng Khai Trương chi nhánh Hà Nội
19.880.000

Nhà thông minh SMART HOME

Thiết bị nhà thông minh

Thiết bị thông minh cho ngôi nhà của bạn

Tin tức smart home

SmartHome đơn giản là một hệ thống kết nối & điều khiển tất cả các thiết bị điện trong ngôi nhà của bạn như bóng đèn, máy điều hòa, tủ lạnh, máy nước nóng, cổng vào, rèm cửa, thiết bị nghe nhìn, thiết bị an ninh, kiểm soát ra vào, thiết bị báo cháy… Thông qua các thiết bị di động được kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… Bạn có thể theo dõi, kiểm soát ngôi nhà thân yêu của mình mọi lúc, mọi nơi, và tiết kiệm cho bạn một khoảng chi phí điện rất đáng kể.. 

Tư vấn Giải pháp

CÔNG TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI